ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДУ МАТЕРІАЛУ УЧБОВОГО ДОКУМЕНТА
Обмен учебными материалами


ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДУ МАТЕРІАЛУ УЧБОВОГО ДОКУМЕНТАСтандарт ДВНЗ МПЕК встановлює загальні вимоги з побудови, викладу і оформленню студентами денної і заочної форм навчання Макіївського промислово – економічного коледжу на паперових носіях інформації дипломних і курсових проектів (робіт), звітів з лабораторних робіт, розрахунково-графічних робіт і всіх видів практики.

Стандарт розроблений на базі наступних стандартів:

- міждержавний стандарт 2.105-95 ЕСКД. Загальні вимоги до текстових документів;

- ГОСТ 2.004-88 ЕСКД. Загальні вимоги до виконання конструкторських і технологічних документів на друкуючих і графічних пристроях виведення ЕОМ;

- ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основні написи;

- ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основні вимоги до креслень;

- ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Формати;

- ГОСТ 2.302-68 ЕСКД. Масштаби зображень і їх позначення.

- ГОСТ 2.304-81 ЕСКД. Шрифти креслярські;

- ГОСТ 2.316-68 ЕСКД. Правила нанесення на кресленнях написів, технічних вимог і таблиць;

- ГОСТ 7.32-91. Система стандартів по інформації, бібліотечній і видавничій справі. Звіт про науково-дослідну роботу. Структура і правила оформлення;

- ГОСТ 8.417-81 ГСИ. Одиниці фізичних величин;

- ГОСТ 13.1.002-80. Репрографія. Мікрографія. Документи для зйомки. Загальні вимоги і написи;

- ГОСТ 7.1-84. Бібліографічний опис документа. Загальні вимоги і правила складання;

- ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення;

- ГОСТ 2.106 – 96 ЕСКД. Текстові документи;

- ГОСТ 2.321 – 84 ЕСКД. Позначення буквені;

- ГОСТ 2.503 – 90 ЕСКД. Правила внесення змін;

- ГОСТ 6.38 – 90 УСД. Система організаційно-розпорядливої документації. Вимоги до оформлення документів.


ВИМОГИ ДО ПОРЯДКУ ВИКЛАДУ МАТЕРІАЛУ УЧБОВОГО ДОКУМЕНТА

2.1 Структура учбового документа

2.1.1 Дипломний проект (робота) і курсовий проект складаються з пояснювальної записки і графічного матеріалу (ілюстрацій). При цьому пояснювальна записка дипломного проекту (роботи) може мати не більше за 80-90 сторінок машинописного тексту, а пояснювальна записка курсового проекту (роботи) – не більше за 40-50.

2.1.2 Звіт по практиці складається з пояснювальної записки, в якій повинно міститися:

- загальний опис і технічна характеристика підприємства (технологічного процесу);

- в залежності від виду практики опис призначення і конструкції устаткування і технологічних процесів або опис поточних і перспективних питань експлуатації;

- опис заходів щодо охорони праці і захисту навколишнього середовища;

- опис питань економіки і організації виробництва;

- опис виконаного індивідуального завдання.

2.1.3 Звіт по лабораторній роботі повинен містити:

- мету роботи;

- завдання;

- схему фізичної моделі, устаткування, математичну модель;

- опис роботи устаткування, моделі;

- початкові дані і попередні розрахунки;

- результати вимірювань, моделювання;- висновки;

- перелік посилань.

2.2 Структура пояснювальної записки, звіту

Пояснювальна записка повинна бути розділена на:

- ввідну частину;

- основну частину;

- додатки (при необхідності).

2.2.1 Ввідна частина

Ввідна частина містить наступні структурні елементи:

- обкладинку (для дипломного проекту або роботи);

- титульний лист;

- завдання і календарний план;

- зміст;

- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів (при необхідності).

2.2.2 Основна частина пояснювальної записки

Основна частина повинна містити:

- вступ;

- суть проекту (роботи);

- висновки;

- перелік посилань.

2.2.3 Додатки

Додатки розміщують після основної частини пояснювальної записки. Вимоги до додатків у розділі 5.

Обов'язковими додатками дипломного проекту або роботи є:

- перелік зауважень нормоконтролера, який заповнюється нормоконтролером за формою, приведеною в додатку А (ГОСТ 2.111-68. Нормоконтроль);

2.2.4 Вимоги до представлення структурних елементів пояснювальної записки

Структурні елементи «Титульний лист», «Завдання» на дипломний проект (роботу), «Вступ», «Суть проекту », «Висновки», «Перелік посилань», додатки з переліком зауважень нормоконтролера є обов'язковими.


Последнее изменение этой страницы: 2018-09-12;


weddingpedia.ru 2018 год. Все права принадлежат их авторам! Главная